Sneek - Het Perk

2221 keer bekeken 0 comments

De woningbouwmarkt is volop in beweging; ook in Súdwest-Fryslân! De actuele nieuwbouwprojecten in onze gemeente worden hieronder beschreven. Wilt u in één oogopslag zien waar woningbouwprojecten worden gerealiseerd? Klik dan op de groene knop 'kaart' hieronder. Op Funda vindt u ook informatie over de nieuwbouwprojecten in onze gemeente. 

“Op 21 maart 2019 was er in wijkgebouw de Opslach, Kaatsland 11 in Sneek een inloop-informatiebijeenkomst over de planontwikkeling voor woningbouwlocatie “Het Perk”. De locatie wordt begrensd door de Pripperstraat, Het Perk, de Westhemstraat en de watergang langs de N7 in Sneek.

Tijdens deze bijeenkomst lag het stedenbouwkundige plan ter inzage, dat Achterbosch Zantman Architecten in opdracht van Friso Plan B.V. en Woningcorporatie Elkien heeft gemaakt voor de bebouwing van de locatie.

Daarnaast lag de gemeentelijke “conceptstartnotitie” ter inzage. De startnotitie bevat kaders waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van een bestemmingsplan voor het gebied.

Medewerkers van Friso Plan B.V. en Elkien alsmede medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân waren aanwezig om de stukken toe te lichten.

De opmerkingen die door bezoekers van de bijeenkomst zijn gemaakt, zijn verzameld en hebben geleid tot een aanpassing van het stedenbouwkundige plan.  Zo is informatie opgenomen over de vormgeving van de toren aan de oostzijde van het plangebied. Daarnaast is ook ingegaan op de schaduwwerking door de toren. Ook is informatie opgenomen over de geluidhinderproblematiek.

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels ingestemd met het raadsvoorstel tot vaststelling de startnotitie. Het stedenbouwkundige plan van Achterbosch Architecten maakt als bijlage deel uit van de startnotitie.

De commissie Doarp, Stêd en Omkriten (commissie DSO) spreekt op dinsdag 17 september 2019 over de plantontwikkeling voor “Het Perk”. Als de commissie ermee instemt dan besluit de raad op 3 oktober 2019 over de vaststelling van de startnotitie. Als de raad de startnotitie vaststelt zal een bestemmingsplan voor het gebied worden opgesteld, waarbij de kaders die in de startnotitie zijn opgenomen in acht moeten worden genomen. Verderop in het proces krijgt u nog de gelegenheid tot het geven van een inspraakreactie. Daarna bestaat nog de mogelijkheid om een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan in te dienen.

Het raadsvoorstel over de startnotitie voor het bestemmingsplan voor woningbouwlocatie “Het Perk” kunt u ook vinden op www.sudwestfryslan.nl
(onder Bestuur en Organisatie / Gemeenteraad / agenda’s en vergaderstukken / DSO 17/9).

Voor de volledigheid wijzen wij u er op dat u, indien u dat wilt, gebruik kunt maken van het spreekrecht om tijdens de commissievergadering uw mening over het plan kenbaar te maken. U dient in dat geval voor 13 september 2019 contact op te nemen met de griffie. U kunt dit doen via de mail: griffie@sudwestfryslan.nl. De griffie is ook bereikbaar onder telefoonnummer 140515.  

Images

On the map

0  Comments

Gemeente Súdwest-Fryslân

 

Marktstraat 15

 

8601 CT Sneek

 

 

Telefoon: 14 0515

 
 
 

 

 

 

Cookie settings